ముగించు

గ్రామము & పంచాయితీలు

నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలో మండల్ & గ్రామాల జాబితా

గ్రామము & పంచాయితీలు
క్రమసంఖ్య మండలం పేరు గ్రామం పేరు
1         నాగర్ కర్నూల్ నాగర్ కర్నూల్
2         నాగర్ కర్నూల్ ఎండబెట్ల 
3         నాగర్ కర్నూల్ ఉయ్యాలవాడ
4         నాగర్ కర్నూల్ నాగానుల్
5         నాగర్ కర్నూల్ నల్లవెల్లి
6         నాగర్ కర్నూల్ శ్రీపురం
7         నాగర్ కర్నూల్ అవురస్పల్లి
8         నాగర్ కర్నూల్ దేశ్ఇట్క్యాల్
9         నాగర్ కర్నూల్ బొందలపల్లి
10         నాగర్ కర్నూల్ గుడిపల్లి
11         నాగర్ కర్నూల్ వనపట్ల
12         నాగర్ కర్నూల్ పెద్దపురం 
13         నాగర్ కర్నూల్ మంతటి 
14         నాగర్ కర్నూల్ నరసైపల్లి 
15         నాగర్ కర్నూల్ చందుబట్ల 
16         నాగర్ కర్నూల్ తూడుకుర్తి 
17         నాగర్ కర్నూల్ పెద్దముదునుర్ 
18         నాగర్ కర్నూల్ గగలపల్లి 
19         నాగర్ కర్నూల్ మల్కాపూర్
20         నాగర్ కర్నూల్ పుల్జల 
21         నాగర్ కర్నూల్ వెంకటాపుర్ 
22         నాగర్ కర్నూల్ గన్యాగుల 
23         నాగర్ కర్నూల్ కుమ్మెర 
1                తాడూర్ తాడూర్ 
2                తాడూర్ గుంతకోడురు
3                తాడూర్ యాదిరెడ్డిపల్లి 
4                తాడూర్ ఇంద్రకల్ 
5                తాడూర్ అంతారం 
6                తాడూర్ ఎంగంపల్లి 
7                తాడూర్ మేడిపూర్ 
8                తాడూర్ అల్లాపూర్ 
9                తాడూర్ చెర్ల ఇటిక్యాల
10                తాడూర్ యత్మతపూర్ 
11                తాడూర్ తిరుమలాపూర్ 
12                తాడూర్ పోల్ముర్ 
13                తాడూర్ ఎత్ధర్పల్లి 
14                తాడూర్ ఆకునెల్లికుదురు 
15                తాడూర్ నాగదేవుపల్లి 
16                తాడూర్ ఐతోలు 
17                తాడూర్ తుమ్మలసుగుర్ 
18                తాడూర్ గోవిందయపల్లి 
19                తాడూర్ సిర్సవాడ 
20                తాడూర్ భాల్లన్పల్లి 
21                తాడూర్ పర్వతాయపల్లి 
22                తాడూర్ పాపగల్ 
1          పెంట్లవెల్లి  పెంట్లవెల్లి 
2          పెంట్లవెల్లి  మంచాలకట్ట 
3          పెంట్లవెల్లి  వేమ్కల్ 
4          పెంట్లవెల్లి  మల్లేశ్వరం 
5          పెంట్లవెల్లి  జట ప్రోల్ 
6          పెంట్లవెల్లి  కొండూరు 
7          పెంట్లవెల్లి  సింగవరం 
8          పెంట్లవెల్లి  గోపాలపురం 
1         కొల్లాపూర్ నరసింహాపురం 
2         కొల్లాపూర్ ఎన్మనబెట్ల 
3         కొల్లాపూర్ మచినేనిపల్లె 
4         కొల్లాపూర్ జావైపల్లె 
5         కొల్లాపూర్ సింగవట్నం 
6         కొల్లాపూర్ చౌటుబెట్ల 
7         కొల్లాపూర్ చుక్కైపల్లి 
8         కొల్లాపూర్ అంకి రావుపల్లి 
9         కొల్లాపూర్ కుదికిళ్ళ 
10         కొల్లాపూర్ నార్లపురం 
11         కొల్లాపూర్ మలచింతపల్లి
12         కొల్లాపూర్ ఎల్లూర్ 
13         కొల్లాపూర్ వార్డ్యాల్ 
14         కొల్లాపూర్ కొల్లాపూర్ 
15         కొల్లాపూర్ నర్సింగారావుపల్లి 
16         కొల్లాపూర్ రామాపూర్ 
17         కొల్లాపూర్ సోమశిల 
18         కొల్లాపూర్ అమరగిరి 
19         కొల్లాపూర్ బొల్లారం 
20         కొల్లాపూర్ చింతలపల్లి 
1          కోడైర్  రేకులపల్లి 
2          కోడైర్  సింగయ్యపల్లి 
3          కోడైర్  మాచుపల్లి 
4          కోడైర్  తుర్కదిన్నె
5          కోడైర్  ముతిరెడ్డిపల్లి 
6          కోడైర్  జనుంపల్లి 
7          కోడైర్  బవైపల్లి 
8          కోడైర్  పస్పుల 
9          కోడైర్  ఖానాపూర్ 
10          కోడైర్  కోడైర్ 
11          కోడైర్  నాగులపల్లి
12          కోడైర్  రాజాపురం 
13          కోడైర్  మైలపురం 
14          కోడైర్  బాడిగదిన్నె 
15          కోడైర్  నరసైపల్లి 
16          కోడైర్  ఎతం 
17          కోడైర్  కొండ్రైపల్లి 
18          కోడైర్  తీగలపల్లి 
1           కల్వకుర్తి  కల్వకుర్తి 
2           కల్వకుర్తి  మర్చల్ 
3           కల్వకుర్తి  తర్నికల్ 
4           కల్వకుర్తి  జిల్లెల్ల 
5           కల్వకుర్తి  పంజుగుల్ 
6           కల్వకుర్తి  ఎల్లికల్ 
7           కల్వకుర్తి  కుర్మిద్ద 
8           కల్వకుర్తి  గుండూర్ 
9           కల్వకుర్తి  జీడిపల్లి 
10           కల్వకుర్తి  వేపూర్ 
11           కల్వకుర్తి  ముకురల్ 
12           కల్వకుర్తి  సుద్దకల్ 
13           కల్వకుర్తి  లింగాసానిపల్లి 
14           కల్వకుర్తి  వెంకటాపుర్ 
          కల్వకుర్తి  (పట్టి మలిగర )
15           కల్వకుర్తి  వేల్కట్ట 
16           కల్వకుర్తి  రఘుపతిపేట 
17           కల్వకుర్తి  తోటపల్లి 
18           కల్వకుర్తి  బిక్కర 
19           కల్వకుర్తి  తాండ్ర 
1           ఉర్కొండ  జగ్బొఇన్పల్లి 
2           ఉర్కొండ  ఉర్కొండపేట 
3           ఉర్కొండ  రేవల్లి 
4           ఉర్కొండ  గుడిగాన్పల్లి 
5           ఉర్కొండ  ఉర్కొండ 
6           ఉర్కొండ  మాదారం 
7           ఉర్కొండ  రాంరెడ్డిపల్లి 
8           ఉర్కొండ  బొమ్మరసిపల్లి 
9           ఉర్కొండ  రాచలపల్లి 
10           ఉర్కొండ  జకనాలపల్లి 
11           ఉర్కొండ  ఇప్పైపాడ్ 
12           ఉర్కొండ  నరసంపల్లి 
1           చారకొండ  చారకొండ 
2           చారకొండ  సిర్సనగండ్ల 
3           చారకొండ  తిమ్మయ్య్పల్లి 
4           చారకొండ  కమలపూర్ 
5           చారకొండ  జూపల్లి 
6           చారకొండ  గోకారం 
7           చారకొండ  సెరిఅప్పరెద్దిపల్లి 
1            వంగూర్ సెరిఅప్పరెద్దిపల్లి 
2            వంగూర్ సర్వారెడ్డిపల్లి 
3            వంగూర్ కొండారెడ్డిపల్లి 
4            వంగూర్ వెంకటాపుర్ 
           వంగూర్ (పట్టిగోడల్ )
5            వంగూర్ పోల్కంపల్లి 
6            వంగూర్ ఉప్పలపాడ్ 
7            వంగూర్ కోనేటిపూర్ 
8            వంగూర్ దిండిచింతలపల్లి 
9            వంగూర్ ఉమ్మాపూర్ 
10            వంగూర్ నిజామబాద్ 
11            వంగూర్ గజర
12            వంగూర్ రంగాపూర్ 
13            వంగూర్ తిప్పారెడ్డిపల్లి 
14            వంగూర్ తిరుమలగిరి 
15            వంగూర్ మిట్టసగూడ 
16            వంగూర్ పోతిరెడ్డిపల్లి 
17            వంగూర్ ఉల్పర 
18            వంగూర్ అన్నారం 
19            వంగూర్ జోగల 
1           వెల్దండ  వెల్దండ 
2           వెల్దండ  చెర్కూర్ 
3           వెల్దండ  పెద్దాపూర్ 
4           వెల్దండ  బొల్లంపల్లి 
5           వెల్దండ  రాచూర్ 
6           వెల్దండ  కొట్ర 
7           వెల్దండ  కుప్పగండ్ల 
8           వెల్దండ  పోతేపల్లి 
9           వెల్దండ  చెదుర్వల్లి 
10           వెల్దండ  భైర్పూర్ 
11           వెల్దండ  అజిలాపూర్ 
12           వెల్దండ  గుండాల్ 
13           వెల్దండ  కొనెడువాడ 
14           వెల్దండ  లింగారెడ్డిపల్లి 
15           వెల్దండ  ఎర్రవల్లి 
1           అచ్చంపేట  లింగోటం 
2           అచ్చంపేట  టంగాపూర్ 
3           అచ్చంపేట  నడింపల్లి 
4           అచ్చంపేట  అచ్చంపేట 
5           అచ్చంపేట  చౌటపల్లి 
6           అచ్చంపేట  గుంపంపల్లి 
7           అచ్చంపేట  లక్ష్మాపూర్ (పి .ఎన్ )
8           అచ్చంపేట  పలుకపల్లి 
9           అచ్చంపేట  బోల్ఘత్పల్లె 
10           అచ్చంపేట  బ్రాహ్మణపల్లి 
11           అచ్చంపేట  పులజాల 
12           అచ్చంపేట  హాజీపూర్ 
13           అచ్చంపేట  రంగాపూర్ 
14           అచ్చంపేట  చందాపూర్ 
15           అచ్చంపేట  చెన్నారం  (సబక్ )
16           అచ్చంపేట  సింగవరం 
17           అచ్చంపేట  ఐనోలె 
18           అచ్చంపేట  బొమ్మెనపల్లి 
19           అచ్చంపేట  సిద్దాపూర్ 
20           అచ్చంపేట  మన్నావారిపల్లి 
21           అచ్చంపేట  ఘనపూర్ 
22           అచ్చంపేట  అక్కవరం 
1             పదరా పదరా 
2             పదరా వంకేశ్వరం 
3             పదరా ఉడిమిల్ల 
4             పదరా ఇప్పలపల్లి 
5             పదరా మరేడుగు 
6             పదరా గంగుపెంట 
7             పదరా మద్దిమడుగు 
1         అమ్రాబాద్  అమ్రాబాద్ 
2         అమ్రాబాద్  మాచారం 
3         అమ్రాబాద్  తుర్కపల్లి 
4         అమ్రాబాద్  మన్ననూర్ 
5         అమ్రాబాద్  తిరుమలాపూర్ (బి .కె )
6         అమ్రాబాద్  లక్ష్మాపూర్  (బి .కె )
7         అమ్రాబాద్  ఉప్పునుంతల  (బి .కె )
8         అమ్రాబాద్  వట్వర్లపల్లి