ముగించు

పోలీస్

నాగర్ కర్నూల్  జిల్లాలో నాలుగు రెవెన్యూ విభాగాలు ఉన్నాయి: నాగర్‌ కర్నూల్ , అచ్చంపేట్ , కల్వకుర్తి  మరియు కొల్లపూర్.

పోలీస్ స్టేషన్స్ – కాంటాక్ట్స్ మరియు ఇమెయిల్స్

క్రమ సంఖ్య హోదా ఎస్ టీ డి -కోడ్ ఫోన్ ఇమెయిల్ సెల్  
1 పోలీసు సూపరింటెండెంట్ (ఎస్ పి) 08540 230333

spcampofficengkl@gmail.com

sp-nagarkarnool@tspolice.gov.in

8712657709  
2 అడిషనల్ పోలీసు సూపరింటెండెంట్(ఏ ఎస్ పి ) 08540 230334 addlsp-admn-nkl@tspolice.gov.in 8712657701  
3 డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్, నాగర్ కర్నూల్  08540 224333 sdpo-nkl@tspolice.gov.in 8712657710  
4 డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్, అచ్చంపేట్  08541 272510 sdpo-acpt-nkl@tspolice.gov.in 8712657730  
5 డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్, కల్వకుర్తి  08549 272233 sdpo-kky-nkl@tspolice.gov.in 8712657750  
6 పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్, నాగర్ కర్నూల్  08540 225333 ci-nagarkarnool@tspolice.gov.in 8712657711  
7 పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్, కొల్లాపూర్  08501 275259 ci-klpr-nkl@tspolice.gov.in 8712657718  
8 పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్, అచ్చంపేట్  08541 272033 ci-acpt-nkl@tspolice.gov.in 8712657731  
9 పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్, అమ్రాబాద్  08541 276432 ci-abd-nkl@tspolice.gov.in 8712657739  
10 పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్, కల్వకుర్తి  08549 273532 ci-kky-nkl@tspolice.gov.in 8712657751  
11 పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్, వెల్దండ  08549 274133 ci-vel-nkl@tspolice.gov.in 8712657755  
12 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, నాగర్ కర్నూల్  08540 226333 sho-nagarkarnool@tspolice.gov.in 8712657712  
13 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, బిజ్నపల్లీ  08540 228633 sho-bij-nkl@tspolice.gov.in 8712657714  
14 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, తెల్కపల్లి  08540 220133 sho-tkp-nkl@tspolice.gov.in 8712657715  
15 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, తాడూర్  08540 222633 sho-tdr-nkl@tspolice.gov.in 8712657716  
16 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, తిమ్మాజిపేట  08542 229833 sho-tpt-nkl@tspolice.gov.in 8712657717  
17 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, కొల్లాపూర్  08501 275133 sho-klpr-nkl@tspolice.gov.in 8712657719  
18 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, పెద్దకొత్తపల్లి  08501 289633 sho-pkp-nkl@tspolice.gov.in 8712657721  
19 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, పెంట్లవెల్లి  08501 270133 sho-pvl-nkl@tspolice.gov.in 8712657722  
20 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, కోడెర్  08501 272533 sho-kod-nkl@tspolice.gov.in 8712657723  
21 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, అచ్చంపేట్  08541 272733 sho-acpt-nkl@tspolice.gov.in 8712657732  
22 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, సిధపూర్  08541 272163 sho-sdpr-nkl@tspolice.gov.in 8712657734  
23 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, బల్మూర్  08541 278633 sho-blm-nkl@tspolice.gov.in 8712657736  
24 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, లింగాల్  08541 278133 sho-lgl-nkl@tspolice.gov.in 8712657737  
25 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, ఉప్పునుంతల  08541 272533 sho-upt-nkl@tspolice.gov.in 8712657738  
26 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, అమ్రాబాద్  08541 276433 sho-abd-nkl@tspolice.gov.in 8712657740  
27 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, పదర sho-pdr-nkl@tspolice.gov.in 8712657743  
28 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, ఇగలపెంట  08540 276433 sho-ept-nkl@tspolice.gov.in 8712657741  
29 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, కల్వకుర్తి  08549 273333 sho-kky-nkl@tspolice.gov.in 8712657752  
30 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, ఉర్కొండ  08549 274633 sho-urkd-nkl@tspolice.gov.in 8712657754  
31 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, వెల్దండ  08549 274033 sho-vel-nkl@tspolice.gov.in 8712657756  
32 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, వంగూర్  08549 274933 sho-vag-nkl@tspolice.gov.in 8712657757  
33 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, చారకొండ  08549 274333

sho-crkd-nkl@tspolice.gov.in

8712657758